GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID - Vanaf juni 2022

Het doel van dit beleid inzake gegevensbescherming is het presenteren en beschrijven van de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens die SAS ANAKA uitvoert bij het gebruik van haar website en bij het gebruik van de diensten van SAS ANAKA.

Dit beleid is alleen van toepassing op Gebruikers van deze website en op Gebruikers van de diensten van SAS ANAKA.

Dit beleid beschrijft ook de maatregelen die SAS ANAKA heeft genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen en een hoog niveau van veiligheid te waarborgen.

WAT MOET IK WETEN OVER MIJN GEGEVENS?

I. PERSOONSGEGEVENS EN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS: WAT IS DAT?

Persoonsgegevens zijn informatie en gegevens die een natuurlijke persoon identificeren of identificeerbaar maken (naam, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres, enz.) en die al dan niet elektronisch worden verwerkt.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

Een inbreuk op de beveiliging is een inbreuk die resulteert in een accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

De Gebruiker is de persoon die toegang heeft tot de functionaliteiten van de ANAKA SAS website.

II. WIE IS DE VOOR DE DATAVERWERKING VERANTWOORDELIJK?

Coin Secret is een makelaarskantoor dat gespecialiseerd is in seizoensverhuur.

Coin Secret
SAS ANAKA met een kapitaal van 51 000 €.
55, rue des Clastres - BP 2 - 84320 Entraigues sur la Sorgue

SAS met een kapitaal van 51 000 euro en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Avignon onder nummer 490 214 400

Individueel BTW-identificatienummer: FR22490214400
SIRET-nummer: 490 214 400 00031
APE : 703A

Houder van de beroepskaart "transacties in onroerende goederen en goodwill" en "beheer van onroerende goederen" nr. CPI 8401 2016 000 011 374, afgegeven door de prefectuur van de Vaucluse.
Financiële garantie van AXA FRANCE IARD onder nr. 10634631204 voor een bedrag van 110.000 euro voor de transactie, 500.000 euro voor het beheer, 10.000 euro voor de toeristische dienstverlening.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA FRANCE IARD, polisnr.: 10574415604

Makelaarsactiviteit geregeld door de wet nr. 70-9 van 2 januari 1970, bekend als "loi Hoguet" en het decreet nr. 72-678 van 20 juli 1972

Telefoonnummer: 04 90 48 00 20

E-mailadres:

Site-host: OVH
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - Telefoon: 0 820 698 765.

SAS ANAKA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking, in de zin van de toepasselijke regelgeving, wanneer zij Persoonsgegevens van Gebruikers verwerkt.

Als verantwoordelijke voor de verwerking zorgt SAS ANAKA voor een hoog niveau van bescherming van de Persoonsgegevens van de betrokken personen in alle stadia van hun verwerking (verzameling, opslag, vernietiging, enz.). Met haar activiteiten in Frankrijk verbindt SAS ANAKA zich ertoe de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven, meer in het bijzonder:

 • EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (RGPD).
 • De Franse wet inzake gegevensbescherming en ordonnantie nr. 2018-1125 van 12 december 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, tot wijziging van wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden en diverse bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

III. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

SAS ANAKA verwerkt de volgende Persoonsgegevens van Gebruikers:

 • Gegevens met betrekking tot de identiteit en de contactgegevens van Gebruikers (naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres, IP-adres, gezinssituatie, bezit van huisdieren);
 • Gegevens in verband met aanwerving (CV, sollicitatiebrieven);
 • Cookie Gegevens voor statistische doeleinden om de ergonomie van de site te verbeteren en om het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken, alsook de activiteit en het pad van de Gebruiker op de site te meten.

Deze gegevens kunnen met name worden verwerkt in verband met:

 • Het gebruik van de website
 • Het verzoek om contact met betrekking tot de aangeboden diensten,
 • Het verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen,
 • Het verzoek om aanwerving door toezending van uw sollicitatie,
 • Het verzoek om tevredenheid, meningen en feedback van klanten. 

Wanneer deze Persoonsgegevens worden verzameld, informeert SAS ANAKA de Gebruiker over het verplichte of facultatieve karakter van de gevraagde Persoonsgegevens, het voorgenomen gebruik en de gevolgen van het niet verstrekken van informatie. .

IV. WAAROM VERZAMELT U MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De door de Gebruiker aan SAS ANAKA meegedeelde Persoonsgegevens zijn onderworpen aan geautomatiseerde verwerking en worden door SAS ANAKA bewaard en gebruikt voor de volgende doeleinden;

 • Om de toegang tot en het gebruik van de website mogelijk te maken en om de door de Gebruiker bestelde diensten te traceren (aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz;)
 • Om contactverzoeken in verband met de aangeboden diensten mogelijk te maken (online reservering, huur zoeken);
 • Om de verschillende door de site aangeboden diensten te verbeteren en de gebruiker relevante en actuele informatie te verstrekken, om statistieken op te stellen op basis van informatie of gegevens en om deze statistieken te gebruiken om de site en zijn diensten te verbeteren;
 • Om de Gebruiker nieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen en informatieberichten over de activiteit van SAS ANAKA (e-mail, sms) te sturen;
 • Om de Gebruiker kennisgevingen te sturen teneinde de veiligheid van de toegang tot de site en de op verzoek van de Gebruiker of te zijnen voordele doorgegeven informatie of gegevens te verifiëren;
 • Voorkomen en bestrijden van computerfraude (spamming, hacking...): computerapparatuur gebruikt voor navigatie, IP-adres, wachtwoord (hashed);
 • De administratie en het beheer van de klantenbestanden van SAS ANAKA mogelijk maken;
 • Om de uitoefening van de rechten van de Gebruikers mogelijk te maken.

V. BINNEN WELK JURIDISCH KADER WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT?

De verwerking die SAS ANAKA in het kader van haar site uitvoert, overeenkomstig de hierboven vermelde doeleinden, is noodzakelijk om haar in staat te stellen:

 • Haar verplichtingen jegens Gebruikers nakomen op basis van hun toestemming (artikel 6 a) van de RGPD);
 • te voldoen aan haar precontractuele en contractuele verplichtingen (artikel 6, onder b), van de GDPR);
 • Om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (artikel 6, onder c), van de GDPR);
 • Om te voldoen aan bepaalde legitieme belangen van ANAKA (artikel 6, onder f), van de GDPR).

In alle gevallen waarin toestemming van de Gebruiker noodzakelijk is, wordt deze toestemming uitdrukkelijk (opt-in box) en specifiek verkregen. De gebruiker kan zijn toestemming dan te allen tijde intrekken.

VI. HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

SAS ANAKA zal de Persoonsgegevens van de Gebruiker slechts voor een beperkte periode bewaren, te bepalen in functie van de aard van de gegevens in kwestie en de betreffende verwerking.

Gegevens
Doel
Looptijd
Identificatiegegevens
Commerciële prospectie
 Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 Identificatie, economische en financiële gegevens  Beheer van het klantenbestand en uitvoering van de door ANAKA SAS aangeboden diensten Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 Gegevens over financiële transacties en contactgegevens Uitvoering van contractuele verplichtingen Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 Navigatiegegevens
 Verzameling van cookies bij het surfen op de website
Deze informatie wordt niet langer bewaard dan nodig is en in ieder geval in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 Gegevens cv en begeleidende brief
Aanwerving en personeelsbeheer Deze informatie wordt gedurende een beperkte periode van 2 maanden bewaard.
 Persoonsgegevens die worden verstrekt in het kader van verzoeken om uitoefening van rechten Het beheer en de verwerking van verzoeken om uitoefening van rechten.
 Deze informatie wordt gedurende een beperkte periode van 5 jaar na onze reactie bewaard.

VII. WIE ZIJN ONZE ONDERAANNEMERS?

In het kader van haar commerciële activiteit kan SAS ANAKA zich genoodzaakt zien een beroep te doen op onderaannemers voor wie zij zich ertoe verbindt een adequaat beschermingsniveau in stand te houden. SAS ANAKA geeft er de voorkeur aan uw gegevens op Europees grondgebied op te slaan via onderaannemers die passende garanties bieden.

Het is evenwel mogelijk dat sommige onderaannemers in het kader van de aangeboden diensten buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In dit geval zijn de overdrachten gereglementeerd en bieden zij alle passende garanties, met name door middel van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die een adequaat beschermingsniveau en de bescherming van de fundamentele rechten van de gebruiker waarborgen.

VIII. WAT ZIJN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN?

De SAS ANAKA website wordt gehost door OVH onder voorwaarden die in overeenstemming zijn met de RGPD.
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk - Telefoon: 0 820 698 765.

SAS ANAKA verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om de bescherming, de beveiliging en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de betrokken personen te waarborgen, met name tegen verlies, wijziging, verspreiding of illegaal gebruik.

SAS ANAKA zorgt ervoor dat dergelijke maatregelen van kracht zijn voor alle handelingen die in het kader van haar verwerking worden verricht, en in het bijzonder bij het verzamelen van Persoonsgegevens, de opslag en hosting daarvan.

In dit verband zorgt SAS ANAKA er ook voor dat de derden waarop zij een beroep kan doen (technische dienstverleners, leveranciers, enz.) voldoen aan deze vereiste om Persoonsgegevens te beschermen door passende maatregelen te nemen, in overeenstemming met de GDPR. De toegepaste technische en organisatorische maatregelen kunnen het gebruik van beveiligde registratieformulieren, encryptie en/of beperkte toegang tot Persoonsgegevens omvatten.

SAS ANAKA verzoekt de betrokken personen zeer voorzichtig te zijn met het meedelen van hun Persoonsgegevens aan derden, evenals van hun persoonlijke identificatiemiddelen en wachtwoorden waarmee zij toegang kunnen krijgen tot de site.

Bepaalde ontvangen berichten of verzoeken kunnen afkomstig zijn van personen met kwade bedoelingen die proberen persoonlijke informatie over de betrokken personen te verkrijgen met het oog op frauduleus gebruik (phishing). Als u een bericht ontvangt dat op een fishing poging lijkt, wordt u geadviseerd er niet op te reageren en geen bijlagen, afbeeldingen of links in het bericht te openen.

IX. WAT ZIJN UW RECHTEN?

De Gebruiker heeft recht op informatie, toegang, verzet, rectificatie, verwijdering en afschaffing van alle of een deel van de hem betreffende Persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van de Persoonsgegevens.

De Gebruiker kan deze rechten uitoefenen door te schrijven naar

 • naar het e-mailadres of ;
 • naar het postadres: 55, rue des Clastres - BP 2 - 84320 Entraigues sur la Sorgue.

Een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de houder kan worden gevraagd in geval van twijfel over de identiteit van de aanvrager. Deze informatie zal alleen worden meegedeeld om de betrokken persoon te identificeren en zal niet langer worden bewaard dan nodig is voor de verwerking van het antwoord. In het verzoek wordt het e-mail- of postadres vermeld waarnaar een eventueel antwoord moet worden gestuurd.

SAS ANAKA beschikt na ontvangst van het verzoek over een termijn van een maand om te reageren. Deze termijn kan oplopen tot twee maanden in geval van complexiteit of een groot aantal verzoeken. In dat geval zal het bedrijf SAS ANAKA u overeenkomstig artikel 12, lid 3, van de RGPD op de hoogte brengen.

Elke betrokkene wordt ervan in kennis gesteld dat de uitoefening van zijn rechten geen afbreuk doet aan de geldigheid van de eerder verrichte verwerkingen, noch aan het recht van SAS ANAKA om een deel van de Persoonsgegevens in kwestie te archiveren, overeenkomstig de hierboven uiteengezette beginselen.

In geval van betwisting heeft de betrokkene het recht rechtstreeks een verzoek in te dienen bij de bevoegde controleautoriteit (CNIL).

X. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde door SAS ANAKA worden gewijzigd.

In geval van wijziging van het Privacybeleid zal de nieuwe geldende versie van toepassing zijn op de Gebruiker vanaf het moment dat hij/zij verbinding maakt met de site.

In geval van een geschil tussen de Gebruiker en SAS ANAKA over de verwerking van Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de website van SAS ANAKA, zal het Privacybeleid dat in aanmerking moet worden genomen, het beleid zijn dat van kracht was op het moment van de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het geschil.

XI. COOKIE BELEID

Welke cookies worden op onze site geplaatst?

Vereist

Deze cookies zijn essentieel om op de website te kunnen surfen en de functies ervan te kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de site.

Naam cookie
Soort cookie
Doel AanbiederVervaldatum
PHPSESSID
HTTP
Noodzakelijk voor de functionaliteit van de website: houdt de Gebruiker ingelogd tijdens het browsen op de verschillende pagina's van de website.
Coin Secret
 Session
csad
HTTP
technische & beveiligings cookie / anoniem en zonder persoonsgegevens
Coin Secret
 Session
ats
HTTP
technische & beveiligings cookie / anoniem en zonder persoonsgegevens
Coin Secret
 Session
mosvisitor
HTTP
technische & beveiligings cookie / anoniem en zonder persoonsgegevens
Coin Secret
 Session
csnp
HTTP
technische cookie voor het laden van popup waarschuwingen / anoniem en zonder persoonsgegevens
Coin Secret
 Session
csv
HTTP
cookie voor navigatiehulp / anoniem en zonder persoonsgegevens
Coin Secret
 Session
tarteaucitron
HTTP
Vereist voor de functionaliteit van de website: wordt gebruikt om het resultaat van de cookietoestemming van de gebruiker op te slaan.
https://tarteaucitron.io
 Session

Statistieken

Deze cookies stellen ons in staat om statistieken over uw interactie met onze website te analyseren.

Naam cookie
Soort cookie
Doel
AanbiederVervaldatum
cspv
HTTP
interne statistieken / anoniem en niet-persoonlijk
Coin Secret
 Session
csg
HTTP
interne statistieken
Coin Secret
6 mois

Marketing

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen en hen te voorzien van toepasselijke en relevante advertenties. Zij ontvangen uw voorafgaande toestemming.

Naam cookie
Soort cookie
Doel
AanbiederVervaldatum
Google Maps Embed
API
Wordt gebruikt voor de werking van Google Maps op de website van Coin Secret.
Google
26 maanden
Google Maps Search API
API
Wordt gebruikt voor de werking van Google Maps op de website van Coin Secret.
Google
Onbekend
Google Tag Manager
API et mesure d’audience
Gebruikt voor publieksmeting en bezoekanalyse door het "Google Analytics"-programma
Google
13 maanden
Facebook (Pixel)
API et mesure d’audience
Wordt gebruikt om bezoekaantallen te meten en het bezoek op de site te analyseren.
Facebook
90 dagen
Pinterest
API
Wordt gebruikt voor de werking van Pinterest op de website van Coin Secret.
Pinterest
-
Youtube
API
Wordt gebruikt voor de werking van Youtube op de website van Coin Secret.
Youtube
-

Cookies uitgegeven door Coin Secret

Dit zijn cookies die door de site van Coin Secret worden geplaatst om technische redenen, om uw surfervaring te verbeteren en de veiligheid te verhogen.

Cookies van derden

Dit zijn cookies die geplaatst worden door derde partijen die Coin Secret gebruikt voor verschillende diensten:

Google Analytics cookies voor het bijhouden van publiek en advertenties

Dit zijn cookies die worden geplaatst door Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij het publiek kunnen meten en het verkeer op onze site kunnen analyseren.

Facebook pixel cookies voor het bijhouden van publiek, advertenties en retargeting

Dit zijn cookies die worden geplaatst door de Facebook pixel, een dienst van Facebook waarmee wij het publiek kunnen meten en het aantal bezoekers van onze site kunnen analyseren. De Facebook-pixel stelt Facebook in staat om bezoekers van onze website te identificeren als doelgroep voor de weergave van advertenties, zogenaamde "Facebook-advertenties". Daarom gebruiken wij de Facebook-pixel om Facebook-advertenties die wij hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in onze website. Dit betekent dat wij er met behulp van de Facebook Pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van Gebruikers en niet opdringerig overkomen. De Facebook Pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook advertenties voor statistische en marktonderzoek doeleinden te volgen door na te gaan of Gebruikers naar onze website werden geleid nadat ze op een Facebook advertentie hadden geklikt.
De Facebook-pixel wordt rechtstreeks door Facebook ingebed wanneer u onze webpagina's bezoekt en kan een cookie, een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens bij Facebook inlogt of Facebook bezoekt nadat u bent ingelogd, wordt uw bezoek aan ons aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn anoniem en geven ons geen informatie over de identiteit van de Gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt op zodanige wijze dat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook verwerkt de gegevens in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig ontvangt u verdere informatie over de werking van de remarketing pixel en over de presentatie van Facebook-advertenties in het algemeen in het gegevensgebruik beleid van Facebook.
U kunt zich afmelden voor het verzamelen van pixels door Facebook en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven, zie "Uw keuzes met betrekking tot cookies" hieronder.

Cookies voor sociale netwerken

Knoppen om sociale netwerken te delen, zoals de "Vind ik leuk"-knop van Facebook, kunnen cookies op uw computer plaatsen.
U kunt meer te weten komen over het privacybeleid van deze partners door de onderstaande links te volgen
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/help/cookies/

Uw keuzes met betrekking tot cookies

Aanvaarding van cookies
Door gebruik te maken van de Coin Secret site, en indien uw browser ingesteld is om cookies te aanvaarden, stemt u in met het gebruik van de hierboven vermelde cookies.

Uitschakelen van cookies via online-instellingen
U heeft de mogelijkheid om te kiezen welke diensten u wilt in- of uitschakelen op de Coin Secret site wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, of op elk gewenst moment door gebruik te maken van de onderstaande knop of wanneer u onze site voor het eerst bezoekt. Houd er rekening mee dat sommige functies van de site niet werken als u services uitschakelt.

De uitschakeling van cookies via uw browserinstellingen
U kunt het opslaan van cookies uitschakelen in de voorkeuren van uw browser of een ander gebruikt hulpmiddel (tablet, smartphone, enz...).

Op Mozilla Firefox
Klik op het tabblad "Extra" en selecteer vervolgens het menu "Opties".
Klik op het tabblad "Privacy
Selecteer en pas uw retentieregels aan in de sectie "Geschiedenis".

Op Internet Explorer
Klik op het menu "Extra", dan op "Internetopties", "Privacy".
Klik op het tabblad Privacy.
Pas de instelling aan uw voorkeuren aan.

Op Google Chrome
Klik op het menu en dan op "Instellingen".
Ga naar "Privacy", "Inhoud instellingen".
Pas de instelling aan uw voorkeuren aan.

Op safari
Klik op het menu en vervolgens op "Voorkeuren".
Ga naar "Privacy".
Pas de instelling aan uw voorkeuren aan.

Op Opera
Klik op het menu en dan op "Instellingen".
Ga naar "Privacy en veiligheid".
Pas de instelling aan uw voorkeuren aan.

Andere internet browsers
Raadpleeg de online help van uw software om het opslaan van cookies uit te schakelen.